Ruby Pugh Bagwell

Ruby Pugh Bagwell
Ruby Pugh Bagwell
l-r: Bonita, Benny, Elaine, Ruby, Gene, Joyce, Janis